PRESS


  Gotham Magazine | October, 2017            Gotham Magazine | VERA DE NERO Press: Gotham Magazine

NOT JUST A LABEL | Designer Platform 

 

Not Just a Label | VERA DE NERO

Press 

 

Hamptons Magazine | July 28th, 2017

Hamptons Magazine | VERA DE NEROHamptons Magazine | VERA DE NERO

 

Downtown Magazine | July 20th, 2017

       Downtown Magazine | VERA DE NERO      Downtown Magazine | VERA DE NERO

 

 

Hamptons Magazine | July 4th, 2017

Hamptons Magazine | VERA DE NEROHamptons Magazine | VERA DE NERO

 

 

Just Like Gillian | September 1st, 2016

Just Like Gillian | VERA DE NEROJust Like Gillian | VERA DE NERO